۱۰ مهارت برتر سال ۲۰۲۰


سایت معتبر KPMG که چشم اندازها، ارزشها و مهارتهای سازمانها را شناسایی و رصد می کند، در مقاله ای بر اساس روندهای جهانی، به بررسی و پیش بینی 10 مهارت برتر سال 2020 پرداخته است که این مهارتها به ترتیب به این شرحند:

-    حل مسایل پیچیده

-    تفکر نقادانه

-    خلاقیت

-    مدیریت انسانی

-    تعامل با دیگران

-    هوش عاطفی

-    قضاوت و تصمیم

-    خدمت رسانی

-    مذاکره

-    انعطاف شناختی

بر این اساس دو نکته قابل ذکر است:

·      نخست اینکه همانطور که مشاهده می کنید مهارتهایی که به حل مساله بازمی گردند (مانند حل مسایل پیچیده، خلاقیت، تفکر نقادانه، قضاوت و تصمیم و ...) و همچنین مهارتهای ارتباطی و تعاملی (مانند مدیریت انسانی، مذاکره، تعامل با دیگران و ...) مثل همیشه لیست برترین مهارتها قرار دارند.

·      دوم اینکه با مقایسه مهارتهای برتر سال 2020 با سال 2015 در می یابیم که مهارتهای حل مساله حتی مهمتر از مهارتهای ارتباطی و تعاملی ارزیابی می شوند. به عنوان نمونه تفکر نقادانه، خلاقیت، قضاوت و تصمیم و ... رتبه بالاتری را کسب کرده اند و انعطاف شناختی جای گوش دادن فعال را در لیست گرفته است.